Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Gribskolen

Et godt sted at være, et godt sted at lære

Servicebeskrivelse:

Specialklasserne

Målgruppe
Specialklasserne er et specialpædagogisk tilbud for børn i 0. - 10. klasse.
 
Børnene har det til fælles, at de ikke har alderssvarende kognitive kompetencer. De kan ud over generelle indlæringsvanskeligheder også have sociale vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser inden for ADHD og ADD eller autismespektumforstyrrelser i lettere grad. Deres udfordringer er så omfattende, at de udvikles bedst i et lille og struktureret miljø.


Formål
Det overordnede formål for det integrerede tilbud er at udvikle det enkelte barns personlige, sociale og faglige kompetencer med udgangspunkt i den enkeltes styrker, potentialer og handicap.
 
Målsætninger
 For Specialklasserne gælder følgende mål:
 · at alle børnene via træning lærer at klare sig bedst muligt i livet udenfor skolen (livsduelighed)
 · at alle børnene synligt og dokumenteret udvikler deres individuelle fysiske, sociale og faglige kompetencer
 · at alle børnene i videst muligt omfang lærer at varetage dagligdagens arbejdsprocesser på egen hånd


Indhold 

Alle de specialpædagogiske indsatser og tilbud tager udgangspunkt i barnet eller den unges særlige ressourcer og udfordringer. Undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med barnet eller den unges individuelle handleplan og de mål, som handleplanen aktuelt beskriver.
 
Der undervises i udgangspunktet i alle folkeskolens fag, og det er også muligt at gå til afgangsprøve ved afslutningen af skoleforløbet, hvis det skønnes, at barnet har opnået de kompetencer som det kræves.
 
Specielt i udskolingen arbejdes der meget med praktikforløb i lokale virksomheder, samt evt. praktikforløb på kommende uddannelsessteder, så eleverne langsomt klargøres til et livsforløb udenfor skolens trygge rammer. Derudover arbejdes der også meget tæt med UU vejleder, som hjælper børn og familier med at finde relevant videre uddannelsesforløb.
 
Metoder og pædagogik
Den pædagogiske tilgang er helhedsorienteret og tilrettelægges i et tværfagligt perspektiv med afsæt i det enkelte barns kompetencer og potentialer og dermed med meget høj grad af differentiering.
 
Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen for barnet eller den unge tager udgangspunkt i "zonen for nærmeste udvikling". Det betyder, at barnet eller den unge arbejder med at bygge videre på det, barnet eller den unge allerede mestrer, og lærer noget nyt, der ligger i forlængelse af dette. Dermed møder barnet eller den unge løbende nye udfordringer og arbejder mod at nå sine faglige mål, da der i tilbudet arbejdes med barnet eller den unges livskompetencer i bred forstand.
 
Personale
Medarbejdergruppen i det specialpædagogiske gruppetilbud består af lærere og pædagoger med specialpædagogiske kompetencer indenfor området.
 
Kobling til det almene
Specialklasserne er fysisk placeret i lokaler i forbindelse med deres alderssvarende almenklasser, så inklusion er mulig. Det betyder, at koblingen til det almene kan tilpasses det enkelte barns behov. I den grad det enkelte barns udvikling gør det relevant, er kobling til almentilbud muligt i både skole og fritidsdel.

Support 

Rådgivning, Support og Undersøgelse (RSU) yder sparring og vejledning til tilbuddets personale samt hjælp til elever med behov herfor. RSU kan tilbyde hjælp indenfor psykologi, logopædi, ergoterapi samt fysioterapi, efter en individuel indstilling via FKI.
 
Der kan på samme vis indstilles til hjælp fra Undersøgelse og Socialfaglig Indsats (USI) via FKI. Dette når der eksempelvis er behov for behandlingspsykolog, støttekontaktperson eller andre indsatser efter Serviceloven.

Visitation/revisitation 

Hvad skal være forsøgt forud for visitation ?
 - Der er arbejdet med en tidlig forbyggende indsats gennem Forebyggende konsultativ indsats (FKI)
 - Herefter er sagen sendt videre til Rådgivning, Support og Undersøgelser (RSU) eller Undersøgelse og Socialfaglig Indsats (USI) til videre afdækning af barnets vanskeligheder
 - Herefter er der udarbejdet en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV), som har ført til en ny handleplan, hvor barnets behov er beskrevet. Herfra er der arbejdet i en periode på 3 -6 mdr. ud fra de anbefalinger, hvorunder der er gennemført relevante tests.
 
Visitation
Visitation til tilbudet foregår gennem skoleledelsen med afsæt i elevens PPV.
Der tages ved visitationen også højde for den aktuelle elevgruppe. Visitation foretages som hovedregel 1 gang årligt, jf. årshjul for visitation.
 
Revisitation
Skoleledelsen sikrer, at der sker revisitation jf. gældende regler.
I indstillingen indgår som minimum en handleplan samt evt. en ny PPV af barnet.
Lovgrundlag Tilbudet fungerer i henhold til Folkeskoleloven
(LBK nr 665 af 20/06/2014) §3 stk. 2, §20 stk. 2 og §22
 
Øvrige regler
Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BEK nr 693 af 20/06/2014)

Praktiske oplysninger 

Kapacitet
Specialklasserne har kapacitet til ca. 55 børn. Der tilstræbes at danne et antal klasser med omkring 8 elever i hver klasse. Hver klasse kan aldersmæssigt have en spænd på tre år.
 
Timetal
Timetallet tilsvarer undervisningstiden i folkeskolen for pågældende klassetrin
 
FO
Børn i de yngre specialklasser (til og med 5. klasse) kan tilmeldes skolens FO. Der er specialpædagogiske ressourcer og kompetencer til børn fra specialklasserne i FO'en.

Unge i specialklassernes ældste klasser (6. -10. kl.) kan tilmeldes Ungdomsskolen i et særligt tilrettelagt klubtilbud med specialpædagogiske ressourcer og kompetencer.
 
Forældresamarbejde
Et tæt og gensidigt forpligtigende samarbejde mellem skole og hjem er det bedste grundlag for en god dagligdag i specialklasserne og dermed for barnets udvikling og trivsel. Forældresamarbejdet består af hyppige skole-hjem samtaler samt skriftlig og telefonisk kommunikation. Hvert barn har en fast kontaktvoksen blandt personalet. Generelt er personalet anerkendende i deres tilgang til børn og familier, og arbejder udfra en systemisk forståelse af barnet.
 
Specialklasserne understøtter opstart og vedligehold af forældrenetværk, bl.a. ved at arrangere sociale arrangementer for børnene og deres familie.
 
Forældrene og barnet eller den unge inddrages aktivt i udformningen og evalueringen af barnets individuelle handleplan og deltager desuden i status- og revisitationsmøder.
 
Transport
I henhold til folkeskolelovens § 26 stk. 6 vil børn og unge, der er henvist til fælles kommunalt specialtilbud på en anden skole end distriktsskolen få tilbudt transport efter gældende regler. Kørsel vil være til og fra et opsamlingssted i nærheden af bopælen og undervisningstilbudet. Tilrettelæggelsen af transporten beror på en konkret vurdering og indtænkes i den samlede handleplan for barnet.
Ledelse og kontaktoplysninger Tilbudet er ledelsesmæssigt forankret hos skolelederen.
 
Specialklasserne
Gribskolen
Stationsvej 10
3230 Græsted
Telefon:72499050
Hjemmeside: www.gribskolen.dk
 
Skoleleder: Marianne Vedersø Schmidt
Daglig ledelse: Afdelingsleder Thomas Nørregaard